Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Ogłoszenia o naborze - Aktualne

Ogłoszenia aktualne:

Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko urzędnicze - księgowa


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo informuje, iż w wyniku dwuetapowej procedury naboru na stanowisko urzędnicze księgowej w SP-7 została wybrana Pani Dagmara Opończewska, zamieszkała w Nasielsku.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania związane ze stanowiskiem pracy, niezbędne dla kandydata: formalne i w zakresie wykształcenia.
Kandydatka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów związanych z wymaganiami niezbędnymi zawartymi w ogłoszeniu o naborze.
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. VII OBWODU „OBROŻA” AKOpublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1282)Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - księgowa

1. Miejsce pracy - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo

2. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu

3. Rodzaj umowy - umowa o pracę

4. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
a) ukończone studia wyższe - nie wymagana praktyka na stanowisku
księgowej w jednostkach samorządowych - w szkole,
b) ukończona szkoła średnia i co najmniej 2 – letnia praktyka na stanowisku księgowej w jednostkach samorządowych - w szkole,
7) umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
8) znajomość przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, znajomość ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks Pracy - w zakresie wykonywanych obowiązków.


5. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
2) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista,
3) współpraca z instytucjami, jednostkami oświatowymi gminy w zakresie realizacji powierzonych zadań.


6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów, zaświadczenia o ukończeniu kursów itp.)
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.


Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.sp7.legionowo.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie


7. Główne zadania na stanowisku:
1) księgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydzielonego rachunku dochodów i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3) prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
4) sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji VAT-7
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w ramach prac prowadzonych na zajmowanym stanowisku.


Szczegółowy wykaz wykonywanych zadań określi zakres czynności.


Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Informuję, że w miesiącu sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%


8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 w terminie do dnia 27 września 2019 r. do godz.14:30


W zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko księgowej w Szkole Podstawowej Nr 7
im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania konieczne zawarte w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o warunkach pracy na oferowanym stanowisku:
Praca w budynku szkoły (budynek dwupiętrowy). Stanowisko związane z pracą przy komputerze.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIEDyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie
mgr Mariusz Borkowski


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO
KIEROWNIK GOSPODARCZY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 7 IM. VII OBWODU „OBROŻA” AKDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie ogłasza nabór na wolne stanowisko - kierownik gospodarczy

1. Miejsce pracy - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo

2. Wymiar czasu pracy - 1 etat

3. Rodzaj umowy - umowa o pracę

4. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo kamę skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
a) ukończone studia wyższe i co najmniej 2 - letnia praktyka na stanowisku kierownika gospodarczego w jednostkach samorządowych - w szkole,
b) ukończona szkoła średnia i co najmniej 6 - letnia praktyka na stanowisku kierownika gospodarczego w jednostkach samorządowych - w szkole,
7) umiejętność obsługi komputera
8) znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy o finansach publicznych , ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o rachunkowości,
znajomość ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy - w zakresie wykonywanych obowiązków.

5. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
2) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista,
3) współpraca z instytucjami, jednostkami oświatowymi gminy w zakresie realizacji powierzonych zadań.


6. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów, zaświadczenia o ukończeniu kursów itp.)
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane.

7. Główne zadania na stanowisku:
1) współpraca z Zarządca nieruchomości, związana z koordynowaniem zapewnienia sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych,
2) współpraca i dokonywanie rozliczeń finansowych z Głównym Księgowym,
3) zarządzanie i kontrola pracy pracowników obsługi, podległych bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu,
4) ewidencjonowanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych w księgach inwentarzowych,
5) zaopatrywanie szkoły w materiały, sprzęt i urządzenia w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Głównym Księgowym,
6) przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzanie przetargów,
7) prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z zajmowanym stanowiskiem,
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

Szczegółowy wykaz wykonywanych zadań określi zakres czynności.8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 w terminie do dnia 20 sierpnia 2019

W kopertach z dopiskiem:
Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie”.
Ogłoszenie o naborze - nauczyciel religii

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AKw Legionowie, zatrudni nauczyciela religii w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 18/18 na rok szkolny 2019/2020.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail arkadiusz.wydra@sp7.legionowo.pl

Zamieszczono: 24.06.2019r. godz. 13.40


Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. osobowych i socjalnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu "Obroża" AK, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo informuje, iż w wyniku dwuetapowej procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. osobowych i socjalnych w SP-7 została wybrana Pani Hanna Norkiewicz zamieszkała w Legionowie.

Uzasadnienie: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania związane ze stanowiskiem pracy, niezbędne dla kandydata: formalne i w zakresie wykształcenia. Kandydatka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów związanych z wymaganiami niezbędnymi zawartymi w ogłoszeniu o naborze.

Zamieszczono: 17.10.2017r. godz. 10.38


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. osobowych i socjalnychOGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


SPECJALISTY DS. OSOBOWYCH I SOCJALNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 7 IM. VII OBWODU „OBROŻA” AK


Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7.
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016r., poz. 902)


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - specjalista ds. osobowych
i socjalnych

1. Miejsce pracy - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie,
ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo

2. Wymiar czasu pracy - 1 etat

3. Rodzaj umowy - umowa o pracę

4. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
a) ukończone studia wyższe - i co najmniej 4 - letnia praktyka na stanowisku specjalisty ds. osobowych i socjalnych w jednostkach samorządowych - w szkole
b) ukończona szkoła średnia i co najmniej 5 – letnia praktyka na stanowisku specjalisty ds. osobowych i socjalnych w jednostkach samorządowych - w szkole,
7) umiejętność obsługi komputera:
- obsługa programu komputerowego Płatnik oraz programu kadrowo-płacowego
(program U.I.INFO-SYSTEM),
- znajomość edytora tekstu Word.

8) znajomość
- ustawy z dnia 14.12.2016r. - Prawo Oświatowe,
- ustawy z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy,
- ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych
w zakresie wykonywanych obowiązków.

5. Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
2) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista,
3) współpraca z instytucjami, jednostkami oświatowymi gminy w zakresie realizacji powierzonych zadań.,


6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów, zaświadczenia o ukończeniu kursów itp.)
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne
skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.


Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane.7. Główne zadania na stanowisku:

1) Prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej związanej z zajmowanym stanowiskiem,
2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
3) wprowadzanie danych do systemu Vulcan, do systemu SIO i Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
4) sporządzanie sprawozdań GUS, PFRON
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w ramach prac prowadzonych na zajmowanym stanowisku.


Szczegółowy wykaz wykonywanych zadań określi zakres czynności.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Informuję, że w miesiącu sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 w terminie
do dnia 11 października 2017r.

W zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko specjalisty ds. osobowych i socjalnych w Szkole Podstawowej
Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie”
.Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania konieczne zawarte w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o warunkach pracy na oferowanym stanowisku:
Praca w budynku szkoły (budynek dwupiętrowy). Stanowisko związane z pracą przy komputerze.Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie
mgr Mariusz BorkowskiDo pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zamieszczono: 22.09.2017r. godz. 14.00Ogłoszenia nieaktualne:
Ogłoszenie o naborze - nauczyciel przyrody


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

nauczyciela przyrody w wymiarze 1 etatu (na zastępstwo)


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400 ze zm.)

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017 do końca zajęć lekcyjnych.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 22.03.2017r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.
Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko urzędnicze - księgowa


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo informuje, iż w wyniku dwuetapowej procedury naboru na stanowisko urzędnicze księgowej w SP-7 została wybrana Pani Martyna Ambroziewicz, zamieszkała w Legionowie.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania związane ze stanowiskiem pracy, niezbędne dla kandydata: formalne i w zakresie wykształcenia.
Kandydatka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów związanych z wymaganiami niezbędnymi zawartymi w ogłoszeniu o naborze.


Zamieszczono: 24.11.2016r. godz. 19.05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. VII OBWODU „OBROŻA” AK


Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014r., poz. 1202)Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - księgowa

1. Miejsce pracy - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie,
ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo

2. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu

3. Rodzaj umowy - umowa o pracę

4. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie,
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; przestępstwa
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
a) ukończone studia wyższe - nie wymagana praktyka na stanowisku
księgowej w jednostkach samorządowych - w szkole,
b) ukończona szkoła średnia i co najmniej 2 – letnia praktyka na stanowisku
księgowej w jednostkach samorządowych - w szkole,
7) umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),

8) znajomość przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych, ustawy
o podatku od towarów i usług, ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o rachunkowości, znajomość ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks
Pracy - w zakresie wykonywanych obowiązków.5. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
2) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka
kultura osobista,
3) współpraca z instytucjami, jednostkami oświatowymi gminy w zakresie realizacji
powierzonych zadań.,


6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów,
zaświadczenia o ukończeniu kursów itp.)
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa
popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne
skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji.


Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.sp7.legionowo.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie


7. Główne zadania na stanowisku:

1) księgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydzielonego rachunku dochodów
i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3) prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
4) sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji VAT-7
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w ramach prac
prowadzonych na zajmowanym stanowisku.


Szczegółowy wykaz wykonywanych zadań określi zakres czynności.8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7
im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 w terminie
do dnia 17 listopada 2016r. do godz. 14:30


W zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko księgowej w Szkole Podstawowej Nr 7
im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie”.


Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania konieczne zawarte w ogłoszeniu o naborze, zostaną
telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o warunkach pracy na oferowanym stanowisku:
Praca w budynku szkoły (budynek dwupiętrowy). Stanowisko związane z pracą przy
komputerze.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie
mgr Mariusz Borkowski


Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zamieszczono: 28.10.2016r. godz. 08.00Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko księgowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie nie został rozstrzygnięty, ze względu na niespełnienie przez kandydatów składających oferty wszystkich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.


Data umieszczenia: 26.10.2016r. godz: 14.25


Ogłoszenie o naborze - nauczyciel wychowawca świetlicy
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

nauczyciela wychowawcę świetlicy w wymiarze 1 etatu


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400)
Wymagany co najmniej trzyletni staż na wyżej wymienionym stanowisku.

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017 do końca zajęć lekcyjnych.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 24.10.2016r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.Zamieszczono: 24.10.2016r. godz. 14.00


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. VII OBWODU „OBROŻA” AK


Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014r., poz. 1202)Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - księgowa

1. Miejsce pracy - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie,
ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo

2. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu

3. Rodzaj umowy - umowa o pracę

4. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie,
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; przestępstwa
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
a) ukończone studia wyższe - nie wymagana praktyka na stanowisku
księgowej w jednostkach samorządowych - w szkole,
b) ukończona szkoła średnia i co najmniej 2 – letnia praktyka na stanowisku
księgowej w jednostkach samorządowych - w szkole,
7) umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),

8) znajomość przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych, ustawy
o podatku od towarów i usług, ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o rachunkowości, znajomość ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks
Pracy - w zakresie wykonywanych obowiązków.5. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
2) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka
kultura osobista,
3) współpraca z instytucjami, jednostkami oświatowymi gminy w zakresie realizacji
powierzonych zadań.,


6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów,
zaświadczenia o ukończeniu kursów itp.)
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa
popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne
skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji.


Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.sp7.legionowo.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie


7. Główne zadania na stanowisku:

1) księgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydzielonego rachunku dochodów
i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3) prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
4) sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji VAT-7
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w ramach prac
prowadzonych na zajmowanym stanowisku.


Szczegółowy wykaz wykonywanych zadań określi zakres czynności.8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7
im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 w terminie
do dnia 20 października 2016r. do godz. 14:00


W zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko księgowej w Szkole Podstawowej Nr 7
im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie”.


Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania konieczne zawarte w ogłoszeniu o naborze, zostaną
telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o warunkach pracy na oferowanym stanowisku:
Praca w budynku szkoły (budynek dwupiętrowy). Stanowisko związane z pracą przy
komputerze.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie
mgr Mariusz Borkowski


Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieOgłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko urzędnicze - kierownicze Główny Księgowy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu ,,Obroża" AK . UL. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo informuje, iż w wyniku dwuetapowej procedury naboru na stanowisko urzędnicze kierownicze Głównego Księgowego w SP7 została wybrana Pani Agnieszka Sokołowska zamieszkała w Legionowie.

Uzasadnienie: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania związane ze stanowiskiem pracy, niezbędne dla kandydata: formalne i w zakresie wykształcenia. Kandydatka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów związanych z wymaganiami niezbędnymi zawartymi w ogłoszeniu o naborze.
Ogłoszenie o naborze - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – 18/18 godzin tygodniowo (umowa na zastępstwo od 01.09.2016r. do końca zajęć edukacyjnych)


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400)

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 02.08.2016r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.Ogłoszenie o naborze - nauczyciel muzyki

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

nauczyciela muzyki – 18/18 godzin tygodniowo


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400)

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 02.08.2016r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.Ogłoszenie o naborze - nauczyciel pedagog specjalny


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

nauczyciela pedagoga specjalnego – 28/28 godzin tygodniowo


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400)

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 02.08.2016r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.


Ogłoszenie o naborze - nauczyciel pedagog specjalny


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

nauczyciela pedagoga specjalnego – 28/28 godzin tygodniowo


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400)

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 04.07.2016r. do dnia 22.07.2016r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.Ogłoszenie o naborze - nauczyciel muzyki


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

nauczyciela muzyki – 18/18 godzin tygodniowo


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400)

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 04.07.2016r. do dnia 22.07.2016r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze
Główny Księgowy

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 7 IM. VII OBWODU „OBROŻA” AK


Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014r., poz. 1202)Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy

1. Miejsce pracy - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie,
ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo

2. Wymiar czasu pracy - 1 etat

3. Rodzaj umowy - umowa o pracę

4. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie,
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; przestępstwa
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończona średniej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
7) umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
8) znajomość przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych, ustawy
o podatku od towarów i usług, ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o rachunkowości, znajomość ustawy Kodeks Pracy - w zakresie wykonywanych obowiązków.
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


5. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zasad księgowości budżetowej planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office.
3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych
4. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu gminy
5. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
6. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja
w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.


6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów,
zaświadczenia o ukończeniu kursów itp.)
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa
popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne
skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji.
8) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane umiejętności, referencje,
9) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 , poz. 114 z późn. zm.),
10) Kserokopia dowodu osobistego


Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów. Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.sp7.legionowo.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie

7. Główne zadania na stanowisku:

1) Prowadzenie rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.
3) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów
4) Kierowanie i organizowanie pracy księgowości i podległych pracowników.
5) Współpraca ze Skarbnikiem Miasta, Wydziałem Finansowo – Księgowym Urzędu Miasta oraz Wydziałem Edukacji w zakresie wykorzystywania środków finansowych i realizacji budżetu.
6) Wykonywanie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz uchwał Rady Miasta Legionowo dotyczących spraw finansowych.
7) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, rejestrowanie i analizowanie wydatków zgodnie z planem finansowym.
8) Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
9) Współpraca z bankiem, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowy wykaz wykonywanych zadań określi zakres czynności.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7
im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 w terminie
do dnia 20 lipca 2016r. do godz. 14:00


W zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 7
im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie”.


Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania konieczne zawarte w ogłoszeniu o naborze, zostaną
telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o warunkach pracy na oferowanym stanowisku:
Praca w budynku szkoły (budynek dwupiętrowy). Stanowisko związane z pracą przy
komputerze.


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie
mgr Mariusz BorkowskiOgłoszenie o naborze - nauczyciel muzyki


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

nauczyciela muzyki – 18/18 godzin tygodniowo


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400)

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 24.06.2016r. do dnia 05.07.2016r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.
Ogłoszenie o naborze - nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

nauczyciela wychowawcę świetlicy szkolnej – 26/26 godzin tygodniowo


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400)

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 06.06.2016r. do dnia 21.06.2016r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.
Ogłoszenie o naborze - nauczyciel pedagog specjalnyDyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

2 nauczycieli na stanowisku pedagoga specjalnego – 28/28 godzin tygodniowo


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400)

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 06.06.2016r. do dnia 21.06.2016r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.


Wytworzył:M. Borkowski, data: 03.12.2015 r., godz. 08.35
Wprowadził:Adam Podemski, data: 21.01.2015 r., godz. 08.37
Ostatnia aktualizacja:Kamila Norkiewicz, data: 06.12.2019 r., godz. 15.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2019 r., godz. 15.07Kamila NorkiewiczEdycja strony
11.09.2019 r., godz. 20.14Kamila NorkiewiczEdycja strony
11.09.2019 r., godz. 20.11Kamila NorkiewiczEdycja strony
11.09.2019 r., godz. 20.07Kamila NorkiewiczEdycja strony
05.08.2019 r., godz. 14.16Kamila NorkiewiczEdycja strony
05.08.2019 r., godz. 14.14Kamila NorkiewiczEdycja strony
24.06.2019 r., godz. 13.39Kamila NorkiewiczEdycja strony
17.10.2017 r., godz. 10.39Kamila NorkiewiczEdycja strony
17.10.2017 r., godz. 10.38Kamila NorkiewiczEdycja strony
12.10.2017 r., godz. 15.40Kamila NorkiewiczEdycja strony
12.10.2017 r., godz. 15.37Kamila NorkiewiczEdycja strony
22.09.2017 r., godz. 14.16Kamila NorkiewiczEdycja strony
22.09.2017 r., godz. 14.09Kamila NorkiewiczEdycja strony
22.03.2017 r., godz. 11.35Kamila NorkiewiczEdycja strony
24.11.2016 r., godz. 19.12Kamila NorkiewiczEdycja strony
28.10.2016 r., godz. 08.04Kamila NorkiewiczEdycja strony
26.10.2016 r., godz. 14.33Kamila NorkiewiczEdycja strony
26.10.2016 r., godz. 14.29Kamila NorkiewiczEdycja strony
24.10.2016 r., godz. 14.03Kamila NorkiewiczEdycja strony
05.10.2016 r., godz. 13.13Kamila NorkiewiczEdycja strony
05.10.2016 r., godz. 13.13Kamila NorkiewiczEdycja strony
03.08.2016 r., godz. 14.04Kamila NorkiewiczEdycja strony
03.08.2016 r., godz. 13.57Kamila NorkiewiczEdycja strony
03.08.2016 r., godz. 13.52Kamila NorkiewiczEdycja strony
02.08.2016 r., godz. 16.23Kamila NorkiewiczEdycja strony
04.07.2016 r., godz. 11.00Kamila NorkiewiczEdycja strony
29.06.2016 r., godz. 14.13Kamila NorkiewiczEdycja strony
24.06.2016 r., godz. 09.21Kamila NorkiewiczEdycja strony
06.06.2016 r., godz. 11.50Kamila NorkiewiczEdycja strony
06.06.2016 r., godz. 11.48Kamila NorkiewiczEdycja strony
06.06.2016 r., godz. 11.46Kamila NorkiewiczEdycja strony
15.02.2016 r., godz. 11.31Kamila NorkiewiczEdycja strony
10.12.2015 r., godz. 14.33Kamila NorkiewiczEdycja strony
10.12.2015 r., godz. 14.31Kamila NorkiewiczEdycja strony
03.12.2015 r., godz. 08.37Kamila NorkiewiczEdycja strony
21.01.2015 r., godz. 08.37Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 6977 razy.