Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kierownik gospodarczy

Data: 05.08.2019 r., godz. 14.15
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO
KIEROWNIK GOSPODARCZY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 7 IM. VII OBWODU „OBROŻA” AKDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie ogłasza nabór na wolne stanowisko - kierownik gospodarczy

1. Miejsce pracy - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo

2. Wymiar czasu pracy - 1 etat

3. Rodzaj umowy - umowa o pracę

4. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo kamę skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
a) ukończone studia wyższe i co najmniej 2 - letnia praktyka na stanowisku kierownika gospodarczego w jednostkach samorządowych - w szkole,
b) ukończona szkoła średnia i co najmniej 6 - letnia praktyka na stanowisku kierownika gospodarczego w jednostkach samorządowych - w szkole,
7) umiejętność obsługi komputera
8) znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy o finansach publicznych , ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o rachunkowości,
znajomość ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy - w zakresie wykonywanych obowiązków.

5. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
2) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista,
3) współpraca z instytucjami, jednostkami oświatowymi gminy w zakresie realizacji powierzonych zadań.


6. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów, zaświadczenia o ukończeniu kursów itp.)
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane.

7. Główne zadania na stanowisku:
1) współpraca z Zarządca nieruchomości, związana z koordynowaniem zapewnienia sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych,
2) współpraca i dokonywanie rozliczeń finansowych z Głównym Księgowym,
3) zarządzanie i kontrola pracy pracowników obsługi, podległych bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu,
4) ewidencjonowanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych w księgach inwentarzowych,
5) zaopatrywanie szkoły w materiały, sprzęt i urządzenia w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Głównym Księgowym,
6) przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzanie przetargów,
7) prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z zajmowanym stanowiskiem,
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

Szczegółowy wykaz wykonywanych zadań określi zakres czynności.8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 w terminie do dnia 20 sierpnia 2019

W kopertach z dopiskiem:
Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie”.
Umieszczono: 05.08.2019 r., godz. 14.11