Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko urzędnicze - księgowa

Data: 11.09.2019 r., godz. 20.00
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. VII OBWODU „OBROŻA” AKOpublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1282)Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - księgowa

1. Miejsce pracy - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo

2. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu

3. Rodzaj umowy - umowa o pracę

4. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia:
a) ukończone studia wyższe - nie wymagana praktyka na stanowisku
księgowej w jednostkach samorządowych - w szkole,
b) ukończona szkoła średnia i co najmniej 2 – letnia praktyka na stanowisku księgowej w jednostkach samorządowych - w szkole,
7) umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
8) znajomość przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, znajomość ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks Pracy - w zakresie wykonywanych obowiązków.


5. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
2) odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność w działaniu, wysoka kultura osobista,
3) współpraca z instytucjami, jednostkami oświatowymi gminy w zakresie realizacji powierzonych zadań.


6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopia świadectw, dyplomów, zaświadczenia o ukończeniu kursów itp.)
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.


Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.sp7.legionowo.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie


7. Główne zadania na stanowisku:
1) księgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową
2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydzielonego rachunku dochodów i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3) prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
4) sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji VAT-7
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w ramach prac prowadzonych na zajmowanym stanowisku.


Szczegółowy wykaz wykonywanych zadań określi zakres czynności.


Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Informuję, że w miesiącu sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%


8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7 w terminie do dnia 27 września 2019 r. do godz.14:30


W zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko księgowej w Szkole Podstawowej Nr 7
im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania konieczne zawarte w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o warunkach pracy na oferowanym stanowisku:
Praca w budynku szkoły (budynek dwupiętrowy). Stanowisko związane z pracą przy komputerze.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIEDyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie
mgr Mariusz Borkowski
Umieszczono: 11.09.2019 r., godz. 20.05