Jesteś tutaj:

Główna treść strony

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - KLASY 1

Zasady przyjmowania dzieci
do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie
na rok szkolny 2018/2019


1. W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego w klasie pierwszej rozpoczynają:
- dzieci 7-letnie (rocznik 2011), objęte obowiązkiem szkolnym.
- dzieci 6-letnie (rocznik 2012), zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym (2017/2018), w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w Szkole Podstawowej.

2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, które wypełniają oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 przyjmowane są w terminie 1 marca – 27 kwietnia 2018 r.

3. Dzieci (spoza rejonu szkoły), które w roku szkolnym 2017/2018 realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w SP7, na wniosek rodziców, są przyjmowane do klasy I SP7 bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Wniosek składa się do szkoły, do której dziecko uczęszcza w terminie od 01.03.2018 do 27 kwietnia 2018 r.


Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków rodziców dzieci, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w obecnym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 7 będą dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie SP7.

Z powodu braku wolnych miejsc nie prowadzimy rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dotyczy to dzieci spoza rejonu).
DOKUMENTY DO POBRANIA:


Dokumenty o przyjęcie do klasy I dla dzieci z rejonu:

ZGŁOSZENIE o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie dziecka z rejonu

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Ważne informacje o dziecku (w celu zapewnienia odpowiedniej opieki w placówce)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Zgoda na udział dziecka w innowacji pedagogicznejDokumenty o przyjęcie do klasy I dla dziecka uczęszczającego w roku szkolnym 2017/2018 do oddziału "0" w S.P.7:

WNIOSEK o przyjęcie do klasy I dziecka uczęszczającego w roku szkolnym 2016/2017 do oddziału "0" w S.P.7

Ważne informacje o dziecku (w celu zapewnienia odpowiedniej opieki w placówce)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Zgoda na udział dziecka w innowacji pedagogicznej

Pisemne poświadczenie woli zapisu dziecka do klasy 1