Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PO WER

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER)

Projekt Erasmus + otrzymał tytuł „Europejska szkoła – jedność w różnorodności”.

W programie uczestniczy 15 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel muzyki, plastyki, wok i historii sztuki, 1 pedagog szkolny, 1 nauczyciel języka polskiego, 5 nauczycieli języka angielskiego, 1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 1 nauczyciel informatyki, 2 nauczycieli wychowania fizycznego, 1 nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego, 1 nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego, 1 nauczyciel matematyki.
Uczestnicy odbywać będą dwutygodniowe szkolenia w Wielkiej Brytanii (Londyn), Irlandii (Cork) i na Malcie (St. Julians).

Do najważniejszych celów strategicznych, które szkoła pragnie osiągnąć w wyniku realizacji projektu Erasmus + należą:
- promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności;
- promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej;
- rozwijanie postawy aktywności obywatelskiej uczniów i zachęcanie ich do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim;
- wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej;
- wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu;
- zwiększenie wrażliwości na różnorodność społeczną, językową i kulturową
Poza wyjazdami szkoleniowymi nauczycieli w trakcie realizacji projektu zaplanowanych zostało szereg działań, w tym:
- wzmocnienie aktywności obywatelskiej uczniów – udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
- opracowanie słownictwa w języku angielskim (pisownia i wymowa) na lekcje przyrody, biologii, geografii, matematyki;
- współpraca międzynarodowa z uczestnikami kursu poznanymi podczas mobilności;
- przeprowadzenie zajęć z elementami języka angielskiego, wykorzystanie TiK;
- zajęcia z uczniami promujące otwartość, tolerancję i poszanowanie różnorodności (edukacja wczesnoszkolna, etyka);
- nauka matematyki w ramach zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nazw w języku angielskim;
- prowadzenie zajęć na temat dziedzictwa kulturowego Europy;
- konkurs/turniej wiedzy o Europie;
- projekt z okazji Dnia Unii Europejskiej (promowanie jedności europejskiej); prezentacja wybranych krajów UE;
- e-Twinning – projekt „One subject each month”;
- „słówko dnia” na wirtualnej gazetce szkolnej;
- Dzień Otwarty - prezentacja doświadczeń mobilności w zakresie wykorzystania TiK;
- prezentacja szkoły do wykorzystania podczas wyjazdu przez uczestników mobilności;
- wdrożenie nowych metod nauczania poznanych na kursie metodycznym;
- organizacja Dnia Języków Obcych;
- udział w sportowych zwodach i turniejach międzynarodowych (np. bieg im. Ireny Szewińskiej);
- szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej na temat narzędzi i innowacyjnych metod nuczania poznanych podczas mobilności;
- przeprowadzenie zajęć w ramach przedmiotu muzyka i plastyka „Sztuka w komunikacji międzykulturowej”;
- zorganizowanie w szkole Dnia św. Patryka;
- projekt we współpracy MOK i PIK „Noc sztuki i teatru”;
- opracowanie innowacji pedagogicznej – kultura wybranych krajów anglojęzycznych, spotkania z native speakerami i pracownikami ambasady;
- opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego na temat różnorodności społecznej, językowej, kulturowej i przeprowadzenie zajęć;
- manual / przewodnik dla rodziców / opiekunów prawnych i dzieci w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim dotyczący organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wersja tradycyjna i cyfrowa) – upowszechnianie materiałów;
- zebranie grupy nauczycieli Tutorów wspierających wychowawców ich obcojęzycznych uczniów oraz ich rodziców / opiekunów; koordynowanie udzielonego wsparcia. 
                                                                                                                               
Prezentację przygotował p. Łukasz Ładziński.Pierwsza mobilność za nami.


W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 19.11.2018r. do 30.11.2018r. w kursie General English na poziomie A2 /Europejski System Opisu Kształcenia Językowego/ w szkole językowej Centre of English Studies w Londynie /Nelson House, 271 Kingston Road, Wimbledon/ brał udział pedagog szkolny p. Małgorzata Marszałek.
Udział nauczyciela w intensywnym kursie językowym w grupie międzynarodowej przyczynił się do:
- zwiększenia jego kompetencji językowych i komunikacyjnych w sytuacjach zadaniowych w środowisku międzynarodowym,
- nabycia umiejętności grupowego rozwiązywania problemów i współpracy w zespole międzynarodowym.
Ponadto umożliwił:
- wymianę doświadczeń edukacyjnych i kulturowych,
- korzystanie z dobrych praktyk,
- zwiększenie wiedzy o kulturze i życiu Brytyjczyków.
Nauczyciel w ramach mobilności uzyskał certyfikat ukończenia kursu językowego oraz certyfikaty: Europass-Mobility i Europass - Paszport Językowy.
Pedagog szkolny w ramach realizacji zadań w ramach projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności”, wykorzystując kompetencje językowe zdobyte w czasie kursu językowego opracuje poradnik dla rodziców/opiekunów w języku angielskim dotyczący organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły. Poradnik zostanie upowszechniony na stronie internetowej szkoły.

Sprawozdanie z realizacji projektu międzynarodowego eTwinning
„Relationship between Poland and Spain”


Projekt dotyczy wymiany informacji na różne tematy kulturowe pomiędzy Hiszpanią i Polską z wykorzystaniem technologii informatycznej. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wymieniają maile między sobą oraz wykonują różne zadania.

Uczestnicy projektu:

  • 28 uczniów z oddziałów 5c, 5d, 5f, 7c, 8c wraz z nauczycielką języka angielskiego panią Mariolą Dzwigalską.
  • 27 uczniów ze szkoły Escola La Florida w Barcelonie, w Hiszpanii z nauczycielką Beatriz Escudero.

Działania podjęte w ramach projektu w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

Wrzesień 2018 r.

1.Nawiązanie współpracy ze szkołą partnerską w Barcelonie.
2.Wymiana imion uczestników projektu i przydzielenie uczniom przyjaciół korespondencyjnych ze szkoły partnerskiej.
3. Kontakt mailowy opiekunów obu grup w celu ustalenia zadań do wykonania do końca stycznia 2019 r.

Październik 2018 r.

1.Zamieszczenie przez nauczycielkę ze szkoły w Barcelonie na platformie eTwinning: krótkiego opisu zwyczajów uczniów w Hiszpanii, zdjęcia grupy, filmu przedstawiającego taniec hiszpański w ich wykonaniu oraz filmu przedstawiającego prezentację grupy nagranej kamerą cyfrową.
2. Zamieszczenie na platformie eTwinning: zdjęcia grupy uczniów z naszej szkoły, filmu przedstawiającego prezentację uczestników projektu, opis obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Święta Zmarłych, a także odpowiedzi na pytania zadane przez uczniów ze szkoły w Barcelonie.

Film z naszą prezentacją

3. Wykonanie przez uczniów obu grup partnerskich dowolnymi technikami plastycznymi świątecznych kart bożonarodzeniowych przeznaczonych dla swoich przyjaciół korespondencyjnych. Zamieszczenie na kartach życzeń w języku polskim i angielskim.

4. Zredagowanie tekstu w języku angielskim o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia w Polsce.

Listopad 2018 r.

1.Wysłanie kart oraz przygotowanego tekstu pocztą lotniczą do Barcelony.
2. Wymiana maili na platformie eTwinning pomiędzy członkami obu grup.

Grudzień 2018 r.

1.Zamieszczenie na platformie eTwinning filmu przedstawiającego piosenkę świąteczną wykonaną w języku angielskim przez uczniów naszej szkoły biorących udział w projekcie.

Film z nagraną przez naszą grupę piosenką świąteczną

2.Zamieszczenie przez nauczycielkę z Hiszpanii na platformie eTwinning zdjęcia przedstawiającego grupę partnerską z otrzymanymi od nas kartami bożonarodzeniowymi oraz filmu z nagraną piosenką świąteczną w wykonaniu uczniów ze szkoły w Barcelonie.

Styczeń 2019 r.

1.Otrzymanie paczki zawierającej karty bożonarodzeniowe wraz z życzeniami wykonane przez uczniów ze szkoły partnerskiej.
2. Zamieszczenie na platformie eTwinning zdjęcia w plenerze zimowym przedstawiającego uczniów naszej szkoły z otrzymanymi z Hiszpanii kartami świątecznymi.
Działania podjęte w ramach projektu w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

Kwiecień 2019 r.

1.Zamieszczenie na platformie eTwinning filmów, na których uczniowie z Hiszpanii prezentują najważniejsze miejsca w swojej szkole oraz opowiadają o nich w języku angielskim.

2. Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie zamieścili komentarze wyrażające opinie dotyczące miejsc, które podobały im się najbardziej.

Maj 2019 r.

1.Zamieszczenie przez nauczycielkę ze szkoły w Hiszpanii na platformie eTwinning filmów, na których uczniowie prezentują najważniejsze miejsca w ich mieście.

2. Uczniowie naszej szkoły zamieścili komentarze, w których napisali, jakie miejsca podobały im się najbardziej i które chcieliby zwiedzić.

3. Uczniowie oddziału 7c oraz oddziałów piątych przygotowali teksty opisujące wybrane miejsca w naszej szkole.

4. Zamieszczenie na platformieTwinning filmów przedstawiających miejsca w naszej szkole.

FILM O SZKOLE

5. Zamieszczenie filmu nagranego przez uczniów oddziału 8c przedstawiającego najważniejsze miejsca w Legionowie.

FILM O LEGIONOWIE

6. Zamieszczenie tekstu zredagowanego przez uczniów oddziału 8c na temat naszego miasta oraz obchodów setnej rocznicy nadania nazwy Legionowo.

Hi Dear Friends!

Last weekend in our town has been organised a big meeting for citizens on the occasion of the anniversary of giving our city name ,,Legionowo". That's why we would like to show you our city, so that you would know why we like it so much. In our town there are about 55000 citizens. There is also big amount of blocks of flats. we have lots of beautiful places, for example a few parks with fountains or a big building named ,,Arena" where are four pitches on the outside and a big hall inside. We have also two swimming pools!

,,Seven" is a recreation and sport complex with a playground, pitches and a gym. We often go there to run on PE lessons. It's convenient, because this park is near our school. In Legionowo there often take place very various events and competitions.

Last year our school had 30 anniversary and at the beginning our parents were learning there. Now, we are learning here. In the future our children may attend there, who knows! Now there are about 1200 students and 100 teachers. Our school is big, so it's difficult to describe it in entirely, so we sent you a video with our school and city, too.


7. Uczniowie ze szkoły Escola La Florida zamieścili komentarze dotyczące miejsc, które najbardziej podobały im się w naszej szkole i w naszym mieście.

Czerwiec 2019 r.

W ramach projektu z Okazji Dnia Unii Europejskiej i promowania jedności europejskiej zaprezentowano materiały całorocznego projektu eTwinning uczniom oddziałów: 5c, 5d, 5f, 7c oraz 8c.

Autor notatki: p. Mariola Dzwigalska