Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PO WER

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER)Rok szkolny 2018/2019

Projekt POWER otrzymał tytuł „Europejska szkoła – jedność w różnorodności”.

W programie uczestniczy 16 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel muzyki, plastyki, wok i historii sztuki, 1 pedagog szkolny, 1 nauczyciel języka polskiego, 6 nauczycieli języka angielskiego, 1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 1 nauczyciel informatyki, 2 nauczycieli wychowania fizycznego, 1 nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego, 1 nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego, 1 nauczyciel matematyki.
Uczestnicy odbywać będą dwutygodniowe szkolenia w Wielkiej Brytanii (Londyn), Irlandii (Cork) i na Malcie (St. Julians).

Do najważniejszych celów strategicznych, które szkoła pragnie osiągnąć w wyniku realizacji projektu Erasmus + należą:
- promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności;
- promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej;
- rozwijanie postawy aktywności obywatelskiej uczniów i zachęcanie ich do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim;
- wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej;
- wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu;
- zwiększenie wrażliwości na różnorodność społeczną, językową i kulturową
Poza wyjazdami szkoleniowymi nauczycieli w trakcie realizacji projektu zaplanowanych zostało szereg działań, w tym:
- wzmocnienie aktywności obywatelskiej uczniów – udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
- opracowanie słownictwa w języku angielskim (pisownia i wymowa) na lekcje przyrody, biologii, geografii, matematyki;
- współpraca międzynarodowa z uczestnikami kursu poznanymi podczas mobilności;
- przeprowadzenie zajęć z elementami języka angielskiego, wykorzystanie TiK;
- zajęcia z uczniami promujące otwartość, tolerancję i poszanowanie różnorodności (edukacja wczesnoszkolna, etyka);
- nauka matematyki w ramach zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nazw w języku angielskim;
- prowadzenie zajęć na temat dziedzictwa kulturowego Europy;
- konkurs/turniej wiedzy o Europie;
- projekt z okazji Dnia Unii Europejskiej (promowanie jedności europejskiej); prezentacja wybranych krajów UE;
- e-Twinning – projekt „One subject each month”;
- „słówko dnia” na wirtualnej gazetce szkolnej;
- Dzień Otwarty - prezentacja doświadczeń mobilności w zakresie wykorzystania TiK;
- prezentacja szkoły do wykorzystania podczas wyjazdu przez uczestników mobilności;
- wdrożenie nowych metod nauczania poznanych na kursie metodycznym;
- organizacja Dnia Języków Obcych;
- udział w sportowych zwodach i turniejach międzynarodowych (np. bieg im. Ireny Szewińskiej);
- szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej na temat narzędzi i innowacyjnych metod nuczania poznanych podczas mobilności;
- przeprowadzenie zajęć w ramach przedmiotu muzyka i plastyka „Sztuka w komunikacji międzykulturowej”;
- zorganizowanie w szkole Dnia św. Patryka;
- projekt we współpracy MOK i PIK „Noc sztuki i teatru”;
- opracowanie innowacji pedagogicznej – kultura wybranych krajów anglojęzycznych, spotkania z native speakerami i pracownikami ambasady;
- opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego na temat różnorodności społecznej, językowej, kulturowej i przeprowadzenie zajęć;
- manual / przewodnik dla rodziców / opiekunów prawnych i dzieci w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim dotyczący organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wersja tradycyjna i cyfrowa) – upowszechnianie materiałów;
- zebranie grupy nauczycieli Tutorów wspierających wychowawców ich obcojęzycznych uczniów oraz ich rodziców / opiekunów; koordynowanie udzielonego wsparcia. 
                                                                                                                               
Prezentację przygotował p. Łukasz Ładziński.Mobilność już za nami.W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 19.11.2018r. do 30.11.2018r. w kursie General English na poziomie A2 /Europejski System Opisu Kształcenia Językowego/ w szkole językowej Centre of English Studies w Londynie /Nelson House, 271 Kingston Road, Wimbledon/ brał udział pedagog szkolny p. Małgorzata Marszałek. 

Udział nauczyciela w intensywnym kursie językowym w grupie międzynarodowej przyczynił się do:
- zwiększenia jego kompetencji językowych i komunikacyjnych w sytuacjach zadaniowych w środowisku międzynarodowym,
- nabycia umiejętności grupowego rozwiązywania problemów i współpracy w zespole międzynarodowym.
Ponadto umożliwił:
- wymianę doświadczeń edukacyjnych i kulturowych,
- korzystanie z dobrych praktyk,
- zwiększenie wiedzy o kulturze i życiu Brytyjczyków.
Nauczyciel w ramach mobilności uzyskał certyfikat ukończenia kursu językowego oraz certyfikaty: Europass-Mobility i Europass - Paszport Językowy.
Pedagog szkolny w ramach realizacji zadań w ramach projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności”, wykorzystując kompetencje językowe zdobyte w czasie kursu językowego opracuje poradnik dla rodziców/opiekunów w języku angielskim dotyczący organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły. Poradnik zostanie upowszechniony na stronie internetowej szkoły.W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 24.06.2019r. do 05.07.2019r. w kursie General English na poziomie A2 /Europejski System Opisu Kształcenia Językowego/ w szkole językowej EASY School of Languages w Valettcie /21,St Ursula Street VLT 1230 Valetta, Malta/ brał udział nauczyciel wychowania fizycznego p. Robert Sitek.

Udział nauczyciela w intensywnym kursie językowym w grupie międzynarodowej przyczynił się do:
- zwiększenia jego kompetencji językowych i komunikacyjnych w sytuacjach zadaniowych w środowisku międzynarodowym,
- nabycia umiejętności grupowego rozwiązywania problemów i współpracy w zespole międzynarodowym.
Ponadto umożliwił:
- wymianę doświadczeń edukacyjnych i kulturowych,
- korzystanie z dobrych praktyk,
- zwiększenie wiedzy o kulturze i życiu Maltańczyków.
Nauczyciel w ramach mobilności uzyskał certyfikat ukończenia kursu językowego oraz certyfikaty: Europass-Mobility i Europass - Paszport Językowy.

W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 24.06.2019r. do 05.07.2019r. p. Irena Koper /nauczyciel wychowania fizycznego/ uczestniczyła w kursie General English na poziomie B2 w szkole językowej Easy School of Languages w Valletta / 21 St Ursula Street, VLT 1230Valletta / na Malcie.

Udział p. I. Koper w kursie językowym w grupie międzynarodowej przyczynił się do:
- zwiększenia kompetencji językowych i komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym,
- doskonalenia umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym,
- wymiany doświadczeń edukacyjnych i kulturowych,
- poznania codziennego życia i kultury mieszkańców Malty.

Kursu językowy zakończył się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Nauczyciel ponadto otrzymał certyfikaty: Europass - Mobility i Europass - Paszport Językowy.

Pani Irena Koper w ramach realizacji zadań w ramach projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności”, wykorzystując kompetencje językowe zdobyte w czasie kursu językowego będzie uczestniczyć wraz z uczniami w międzynarodowych zawodach sportowych.


W związku z realizowanym przez szkołę projektem „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 30.06.2019r. do 13.07.2019r. w kursie General English na poziomie A1/A2 /Europejski System Opisu Kształcenia Językowego/ w szkole językowej St.Giles International w Londynie /154 Southampton Row/ brała udział p. Elżbieta Piechnat, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i matematyki.

Kurs językowy zorganizowany był w grupie międzynarodowej. Intensywna nauka języka angielskiego połączona była z nabywaniem praktycznych umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym na terenie szkoły oraz w sytuacjach życia codziennego. 
Ponadto udział w projekcie był okazją do:
- poznania dobrych praktyk za granicą,
- podnoszenia własnych kompetencji społecznych, językowych i kulturowych,
- zdobycia motywacji do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego,
- wymiany doświadczeń edukacyjnych.
Pani Elżbieta Piechnat ukończyła kurs językowy z pozytywnym wynikiem, co poświadczają odpowiednie certyfikaty. Zdobyte umiejętności językowe zostaną wykorzystane w trakcie zajęć koła matematycznego dla klasy IV oraz podczas realizacji godzin do dyspozycji wychowawcy oddziału. Zaplanowane są lekcje poświęcone różnorodności kulturowej Europejczyków.

W związku z realizowanym przez szkołę projektem „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 30.06.2019r. do 13.07.2019r. w kursie English for Beginners w szkole językowej St.Giles International w Londynie /154 Southampton Row/ brała udział p. Magdalena Kowalewska, nauczycielka informatyki.

Kurs językowy zorganizowany był w grupie międzynarodowej. Intensywna nauka języka angielskiego połączona była z nabywaniem praktycznych umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym na terenie szkoły. 
Udział w projekcie był okazją do:
- rozwoju praktycznych umiejętności komunikacyjnych,
- podnoszenia własnych kompetencji społecznych, językowych i kulturowych,
- zdobycia motywacji do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego,
- wymiany doświadczeń edukacyjnych.
Nauczyciel uzyskał certyfikaty: Europas-Mobility, Europass-Paszport Językowy, a także certyfikat poświadczający udział w kursie. Zdobyte umiejętności językowe zostaną wykorzystane w trakcie zajęć z uczniami. Nauczyciel przygotuje także prezentację doświadczeń zdobytych podczas mobilności.W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER w dniach od 15.07.2019r. do 26.07.2019r. w 42 godzinnym kursie metodycznym „Methodology Revisited, Revitalised and Re-energised” w Executive Training Institute na Malcie brała udział nauczycielka języka angielskiego p.Mariola Dzwigalska.

Udział nauczyciela w intensywnym kursie metodycznym w grupie międzynarodowej umożliwił:
- wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody i techniki nauczania,
- porównanie własnych metod pracy z metodami stosowanymi przez nauczycieli z innych krajów,
- zwiększenie jego kompetencji językowych i komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym,
- przybliżenie historii i kultury Malty.
Nauczyciel w ramach mobilności uzyskał Certifikat ukończenia kursu metodycznego oraz certyfikat Europass – Mobility.
Nauczyciel w ramach realizacji zadań w ramach projektu „Europejska Szkoła – jedność
w różnorodności” wykorzystując zdobytą na kursie metodycznym wiedzę będzie wdrażał podczas zajęć nowe metody nauczania oraz promował jedność europejską podczas obchodów Dnia Unii Europejskiej w szkole.W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 15.07.2019r. do 26.07.2019r. w kursie metodycznym „Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised zorganizowanym przez Executive Training Institute Malta brał udział nauczyciel języka angielskiego p. Łukasz Ładziński.

Udział nauczyciela w intensywnym kursie metodycznym w grupie międzynarodowej przyczynił się do: 
- odświeżenia wiedzy metodycznej i sposobów nauczania języka angielskiego,
- wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu .
Ponadto umożliwił:
- wymianę doświadczeń edukacyjnych i kulturowych,
- porównanie metod nauczania języka angielskiego w krajach europejskich ,
- zwiększenie wiedzy o kulturze i życiu obywateli Malty.
Nauczyciel w ramach mobilności uzyskał certyfikat ukończenia kursu językowego oraz certyfikaty: Europass-Mobility i Europass - Paszport Językowy.
Nauczyciel w ramach realizacji zadań w ramach projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności”, przeprowadzi zajęcia z uczniami wykorzystując wiedzę metodyczną zdobytą w czasie kursu.


W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 15.07.2019r. do 26.07.2019r. nauczyciel języka angielskiego p. Beata Sitak brała udział w kursie metodycznym „Practical Teacher”. Kurs miał miejsce w szkole językowej International House w Londynie.

Udział w kursie w grupie z nauczycielami języka angielskiego z Cypru, Chin, Brazylii i Kuwejtu pozwolił nauczycielowi na:
- wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego,
- odświeżenie wiadomości z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego,
- poznanie nowych metod uczenia języka obcego,
- zwiększenie wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii.

Pani Beata Sitak w ramach realizacji zadań w ramach projektu „Europejska Szkoła – jedność  w różnorodności”, wykorzystując kompetencje językowe zdobyte w czasie kursu będzie realizowała międzynarodowy projekt edukacyjny. Uczniowie naszej szkoły będą współpracować z uczniami  w szkole w Chinach.


W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 15.07.2019r. do 26.07.2019r. nauczyciel języka angielskiego p. Katarzyna Malińska brała udział w kursie metodycznym. Kurs miał miejsce w szkole językowej International House w Londynie.

Udział w kursie pozwolił nauczycielowi na:
- wymianę doświadczeń w międzynarodowej grupie,
- poznanie nowych metod uczenia języka obcego,

- zwiększenie wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii.


W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 15.07.2019r. do 26.07.2019r. nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego, p. Oliwia Krawczykowska, wzięła udział w kursie organizowanym przez Executive Training Institute Malta, na Malcie. Kurs Fluency and Englidh Language Development był kursem doskonalącym umiejętności językowe nauczycieli na poziomie C1+, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Udział nauczyciela w specjalistycznym doskonalącym kursie językowym przyczynił się do:
– rozwoju umiejętności językowych ze szczególnym skupieniem uwagi na umiejętności mówienia i płynności wypowiedzi,
- poszerzenia zasobu słownictwa,
- skupienia uwagi na poprawnej wymowie,
Ponadto umożliwił:
- wymianę wiedzy pedagogicznej w międzynarodowym kontekście,
- korzystanie z dobrych praktyk,
- zwiększenie wiedzy o kulturze i życiu obywateli Malty w świetle powszechnej dwujęzyczności.
Nauczyciel w ramach mobilności uzyskał certyfikat ukończenia kursu językowego oraz certyfikaty: Europass-Mobility i Europass - Paszport Językowy.
W ramach realizacji zadań wynikających z projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” nauczyciel będzie upowszechniał działania zainspirowane udziałem w kursie. Upowszechnianie będzie miało formę postów na portalu internetowym Facebook Sp7.


W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 15.07.2019r. do 26.07.2019r. nauczycielka języka angielskiego, p. Aneta Fabiszewska, wzięła udział w specjalistycznym kursie językowym Fluency and English Language Development organizowanym przez Executive Training Institute na Malcie, na poziomie C1+, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z naciskiem na umiejętność mówienia i płynności wypowiedzi.

Udział nauczyciela w specjalistycznym doskonalącym kursie językowym przyczynił się do:
- rozwoju umiejętności językowych ze szczególnym skupieniem uwagi na umiejętności mówienia i płynności wypowiedzi,
-poszerzenia zasobu słownictwa i swobody wypowiedzi w życiu codziennym,
- skupienia uwagi na poprawnej wymowie i intonacji,
- poznania nowych aplikacji, programów komputerowych wykorzystywanych
w codziennej pracy nauczyciela,
- rozwijania kompetencji komunikacyjnych i samodzielności funkcjonowania w obcym kraju,
- poszerzenia wiedzy o kulturze i życiu mieszkańców Malty,
- otwartej postawy na różnorodność kulturową – umiejętność współpracy w zespole międzynarodowym.
Nauczyciel w ramach mobilności uzyskał certyfikat ukończenia kursu językowego oraz certyfikaty: Europass-Mobility i Europass - Paszport Językowy.
W ramach realizacji zadań wynikających z projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” nauczyciel będzie wykorzystywał zdobytą wiedzę i umiejętności poznane na kursie w codziennej pracy z uczniami oraz będzie upowszechniał na portalu internetowym Facebook SP7 swoje działania.


W dniach 22.07.2019r. do 2.08.2019r. nauczyciel naszej szkoły p. Mariusz Borkowski uczestniczył w kursie General English w Centre of English Studies w Londynie. Celem działania było wzbogacenie stopnia komunikacji w języku obcym, a także poznanie kultury innego kraju. W grupie kursowej uczestniczyli oprócz Pana Mariusz Borkowskiego również przedstawiciele innych krajów, w tym Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hiszpanii , Chin, Japonii. Pozwoliło to niewątpliwie wzbogacić wymiar projektu, poznać już nie tylko system edukacji w Wielkiej Brytanii, ale poprzez wymianę doświadczeń również inne systemy edukacyjne na świecie. Jedną z potrzeb szkoły jest wzmocnienie jej europejskiego wymiaru i międzynarodowego zasięgu. Nawiązane kontakty i zdobyte doświadczenia niewątpliwie się do tego przyczynią. Udział w kursie językowym został dofinansowany z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja , Rozwój w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawowa nr 7 „ Europejska szkoła – jedność w różnorodności”.


Od 22.07.2019r. do 2.08.2019r. p.Iwona Gajda brała udział w kursie „English Language Teaching & Irish Culture”, który odbywał się w irlandzkim mieście Cork. Kilkugodzinne codzienne sesje w szkole językowej Cork English World w towarzystwie trzynastu innych nauczycieli z Polski, Hiszpanii, Czech, Niemiec i Węgier pozwoliły nie tylko doskonalić własne umiejętności językowe, ale przede wszystkim spojrzeć na bogatą, choć nie pozbawioną dramatycznych wątków, kulturę Irlandii.
Tematem zajęć klasowych były literatura i film, historia i polityka, muzyka i mitologia, czyli wszystko, co ukształtowało współczesnych Irlandczyków i co czyni ich tak podobnymi do nas, Polaków. Jednak prawdziwą wartością kursu były wycieczki organizowane przez szkołę, które pozwoliły uczestnikom doświadczyć monumentalnej, irlandzkiej przyrody, zwiedzić najbardziej dzikie zakątki południowo-wschodniego wybrzeża i poznać ciekawą historię, szczególnie okres emigracji. 

Wymiernymi efektami kursu były:
- zwiększenie kompetencji językowych,
- poznanie historii, tradycji i kultury jednego z najważniejszych krajów Unii Europejskiej,
-zrozumienie procesów społeczno-politycznych zachodzących we współczesnej Irlandii, ale najbardziej wartościowe były kontakty nawiązane w czasie trwania kursu z innymi nauczycielami i zrozumienia ich doświadczenia zawodowego.
Poznanie Irlandii w jej wielu aspektach stanowiło dla uczestników niezwykle ciekawe doświadczenie oraz inspirację do późniejszej pracy we własnych szkołach. Dostrzeganie wspólnych wątków historii, podobnych tradycji i świadomość bycia w jednej europejskiej wspólnocie to najważniejsze wartości kursu, a możliwość wprowadzenia uczniów w kulturę innego kraju to pierwszy krok do tworzenia prawdziwie europejskiego i obywatelskiego społeczeństwa.
Kurs „English Language Teaching & Irish Culture”odbył się w ramach finansowanego z Funduszy Europejskich programu PO WER i doskonale nawiązywał do tytuł realizowanego przez SP7 projektu „Europejska szkołą – jedność w różnorodności” .


W dniach 21.07.2019r. – 03.08.2019r. nauczycielka języka angielskiego, p. Marta Dąbrowska uczestniczyła w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „Europejska Szkoła - jedność w różnorodności”. W ramach tego projektu wzięła udział w kursie metodyczno – kulturowym „English Language Training and Irish Culture w mieście Cork w Republice Irlandii. Kurs odbywał się w szkole językowej Cork English World.
W trakcie zajęć pani Marta Dąbrowska miała możliwość poznać Irlandię w jej wielu wymiarach, począwszy od ogólnych wiadomości o kraju, przez kuchnię irlandzką, literaturę i film, system edukacji, problematykę członkostwa w UE, historię państwa i konfliktów, tradycyjną i współczesną muzykę, legendy irlandzkie, na tańcu kończąc. Poszerzała swą wiedzę nie tylko teoretycznie, ale także podczas licznych atrakcji organizowanych przez szkołę Cork English World. Poza niezwykle ciekawymi i inspirującymi zajęciami prowadzonymi przez znakomitych wykładowców, pani Dąbrowska miała okazję poznać nauczycieli z takich krajów jak Węgry, Czechy, Niemcy i Hiszpania, a także koleżanki z kilku miejscowości w Polsce. Znajomości te zaowocowały przyjaźnią, wymianą doświadczeń i nadzieją na współpracę z innymi szkołami w Europie.
Wyjazd do niezwykle bogatej w tradycje Irlandii zainspirował ją do przekazywania zdobytej wiedzy i doświadczenia uczniom swojej szkoły. Cykl zajęć poświęconych Irlandii zorganizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Irlandia w Siódemce” będzie dobrą okazją do pokazania dzieciom różnorodności kulturowej Europy.
Udział w projekcie „Europejska Szkoła - jedność w różnorodności” był dla pani Marty Dąbrowskiej wspaniałą intelektualną przygodą i okazją do poznania kraju ludzi wesołych, otwartych i tolerancyjnych mimo ich trudnej i bolesnej historii.


„Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” to projekt realizowany w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, który otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach realizacji tego projektu nauczyciel języka polskiego p.Agata Trzeciak w dniach 29.07.2019r. - 09.08.2019r. uczestniczyła w kursie English for Beginners 28LPW w szkole językowej St. Giles International w Londynie.

Udział nauczyciela w kursie w grupie międzynarodowej przyczynił się do:
- zwiększenia kompetencji społecznych i obywatelskich
- wzrostu motywacji do dalszego rozwoju i podnoszenia kompetencji językowych
- poszerzenia kontaktów międzynarodowych
Dodatkowo udział w mobilności umożliwił:
- wymianę doświadczeń
- korzystanie z dobrych praktyk
- prezentowanie postawy otwartości i tolerancji na różnorodność kulturową i językową
- budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych
Nauczyciel uzyskał certyfikaty: Europas-Mobility, Europass-Paszport Językowy, a także certyfikat poświadczający udział w kursie.
W dniach od 29.07.2019r. do 9.08.2019r. nauczyciel naszej szkoły p. Bogumiła Kozak uczestniczyła w kursie języka angielskiego organizowanego przez St. Giles International w Londynie. Udział w kursie został dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu realizowanego przez SP 7 "Europejska Szkoła - jedność w różnorodności". 

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe:
- komunikowanie się w codziennych życiowych sytuacjach,
- współpraca w zespole międzynarodowym,
- wymiana doświadczeń.
Nauczyciel uzyskał certyfikat ukończenia kursu językowego oraz certyfikaty Europass - Mobility i Europass - Paszport językowy. Nauczyciel matematyki w ramach realizacji zadań, wykorzystując kompetencje językowe zdobyte w czasie kursu, przygotuje scenariusze zajęć, według których przeprowadzi zajęcia matematyczne z elementami języka angielskiego.Rok szkolny 2019/2020

„Siódemka z POWER-em”

Program Operacyjny – Wiedza, Edukacja Rozwój  w „Siódemce” Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu AK realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich POWER Projekt „Europejska szkoła – jedność  w różnorodności”. Szkoła pozyskała dofinansowanie w wysokości 199 723, 86 zł. Dzięki dwutygodniowym szkoleniom językowym, odbywającym się w Wielkiej Brytanii, na Malcie i w Irlandii szesnastu nauczycieli o różnych specjalnościach zdobyło w wiodących uczelniach językowych wiedzę pozwalającą uatrakcyjnić szkolne lekcje i zajęcia dodatkowe.

Szkoła Podstawowa nr VII może szczycić się kadrą pedagogiczną, która zwiększyła swoje kompetencje językowe i komunikacyjne w środowisku międzynarodowym, udoskonaliła umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym oraz wymieniła doświadczenia edukacyjne i kulturowe. Nauczyciele mieli możliwość poznania codziennego życia i kultury narodów Unii Europejskiej, co pozwoli na promowanie wśród społeczności szkolnej otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, rozwój świadomości międzykulturowej i postaw aktywności obywatelskiej uczniów oraz zachęci uczniów do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
W codziennej pracy pedagodzy wykorzystują już nowe narzędzia w nauczaniu i współpracy międzynarodowej, dzięki czemu wzmocniony został wymiar europejski szkoły i jej międzynarodowy zasięg. Jednym z owoców wyjazdów jest wprowadzenie w szkole innowacji pedagogicznej „Irlandia w Siódemce”.
W przyszłości planowane są liczne zajęcia z wykorzystaniem oceniania kształtującego na temat różnorodności społecznej, językowej i kulturowej, zajęcia na temat dziedzictwa kulturowego Europy oraz lekcje z elementami języka angielskiego.