Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PO WER

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER)

Projekt Erasmus + otrzymał tytuł „Europejska szkoła – jedność w różnorodności”.

W programie uczestniczy 15 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel muzyki, plastyki, wok i historii sztuki, 1 pedagog szkolny, 1 nauczyciel języka polskiego, 5 nauczycieli języka angielskiego, 1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 1 nauczyciel informatyki, 2 nauczycieli wychowania fizycznego, 1 nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego, 1 nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego, 1 nauczyciel matematyki.
Uczestnicy odbywać będą dwutygodniowe szkolenia w Wielkiej Brytanii (Londyn), Irlandii (Cork) i na Malcie (St. Julians).

Do najważniejszych celów strategicznych, które szkoła pragnie osiągnąć w wyniku realizacji projektu Erasmus + należą:
- promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności;
- promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej;
- rozwijanie postawy aktywności obywatelskiej uczniów i zachęcanie ich do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim;
- wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej;
- wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu;
- zwiększenie wrażliwości na różnorodność społeczną, językową i kulturową
Poza wyjazdami szkoleniowymi nauczycieli w trakcie realizacji projektu zaplanowanych zostało szereg działań, w tym:
- wzmocnienie aktywności obywatelskiej uczniów – udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
- opracowanie słownictwa w języku angielskim (pisownia i wymowa) na lekcje przyrody, biologii, geografii, matematyki;
- współpraca międzynarodowa z uczestnikami kursu poznanymi podczas mobilności;
- przeprowadzenie zajęć z elementami języka angielskiego, wykorzystanie TiK;
- zajęcia z uczniami promujące otwartość, tolerancję i poszanowanie różnorodności (edukacja wczesnoszkolna, etyka);
- nauka matematyki w ramach zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nazw w języku angielskim;
- prowadzenie zajęć na temat dziedzictwa kulturowego Europy;
- konkurs/turniej wiedzy o Europie;
- projekt z okazji Dnia Unii Europejskiej (promowanie jedności europejskiej); prezentacja wybranych krajów UE;
- e-Twinning – projekt „One subject each month”;
- „słówko dnia” na wirtualnej gazetce szkolnej;
- Dzień Otwarty - prezentacja doświadczeń mobilności w zakresie wykorzystania TiK;
- prezentacja szkoły do wykorzystania podczas wyjazdu przez uczestników mobilności;
- wdrożenie nowych metod nauczania poznanych na kursie metodycznym;
- organizacja Dnia Języków Obcych;
- udział w sportowych zwodach i turniejach międzynarodowych (np. bieg im. Ireny Szewińskiej);
- szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej na temat narzędzi i innowacyjnych metod nuczania poznanych podczas mobilności;
- przeprowadzenie zajęć w ramach przedmiotu muzyka i plastyka „Sztuka w komunikacji międzykulturowej”;
- zorganizowanie w szkole Dnia św. Patryka;
- projekt we współpracy MOK i PIK „Noc sztuki i teatru”;
- opracowanie innowacji pedagogicznej – kultura wybranych krajów anglojęzycznych, spotkania z native speakerami i pracownikami ambasady;
- opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem oceniania kształtującego na temat różnorodności społecznej, językowej, kulturowej i przeprowadzenie zajęć;
- manual / przewodnik dla rodziców / opiekunów prawnych i dzieci w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim dotyczący organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wersja tradycyjna i cyfrowa) – upowszechnianie materiałów;
- zebranie grupy nauczycieli Tutorów wspierających wychowawców ich obcojęzycznych uczniów oraz ich rodziców / opiekunów; koordynowanie udzielonego wsparcia. 
                                                                                                                               
Prezentację przygotował p. Łukasz Ładziński.Pierwsza mobilność za nami.


W ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności” w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/ w dniach od 19.11.2018r. do 30.11.2018r. w kursie General English na poziomie A2 /Europejski System Opisu Kształcenia Językowego/ w szkole językowej Centre of English Studies w Londynie /Nelson House, 271 Kingston Road, Wimbledon/ brał udział pedagog szkolny p. Małgorzata Marszałek.
Udział nauczyciela w intensywnym kursie językowym w grupie międzynarodowej przyczynił się do:
- zwiększenia jego kompetencji językowych i komunikacyjnych w sytuacjach zadaniowych w środowisku międzynarodowym,
- nabycia umiejętności grupowego rozwiązywania problemów i współpracy w zespole międzynarodowym.
Ponadto umożliwił:
- wymianę doświadczeń edukacyjnych i kulturowych,
- korzystanie z dobrych praktyk,
- zwiększenie wiedzy o kulturze i życiu Brytyjczyków.
Nauczyciel w ramach mobilności uzyskał certyfikat ukończenia kursu językowego oraz certyfikaty: Europass-Mobility i Europass - Paszport Językowy.
Pedagog szkolny w ramach realizacji zadań w ramach projektu „Europejska Szkoła – jedność w różnorodności”, wykorzystując kompetencje językowe zdobyte w czasie kursu językowego opracuje poradnik dla rodziców/opiekunów w języku angielskim dotyczący organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły. Poradnik zostanie upowszechniony na stronie internetowej szkoły.